Rozdział 10. Dostęp do danych rozproszonych

Poniedziałek, 3 stycznia, 12.43

— Gdy już właścicielem tabeli profili ekspertów ustanowiono usługę zarządzania użytkownikami, w jaki sposób usługa przydzielania zgłoszeń powinna uzyskiwać informacje dotyczące lokalizacji i umiejętności eksperta? — spytał Sydney. — Jak wcześniej stwierdziłem: jeśli brać pod uwagę liczbę operacji odczytu bazy danych wykonywanych przez tę usługę, naprawdę nierealne staje się tworzenie wywołania zdalnego każdorazowo, gdy usługa musi wysłać zapytanie dotyczące tabeli.

— Czy możecie zmienić to, w jaki sposób działają algorytmy przydzielania, aby możliwe było zmniejszenie liczby wymaganych zapytań? — chciał wiedzieć Addison.

— Nie mam pojęcia — odpowiedział Sydney. — Taylen ...

Get Złożone zagadnienia architektury oprogramowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.