Rozdział 11. Zarządzanie rozproszonymi przepływami informacji

Wtorek, 15 lutego, 14.34

Austen pojawił się w biurze Logana zaraz po obiedzie.

— Przyglądałem się nowym projektom architektury i chcę pomóc. Czy chcesz, abym utworzył jakieś rekordy ADR lub pomógł przy zaistniałych trudnościach? Chętnie utworzyłbym rekord ADR, w którym poinformowano by o tym, że aby nie było sprzężenia w nowej architekturze, zamierzamy użyć wyłącznie choreografii.

— Nie tak prędko, szaleńcze! — zażartował Logan. — Gdzie o tym usłyszałeś? Co sprawia, że masz takie wrażenie?

— Cóż, czytałem wiele o mikrousługach i wydaje się, że każdy radzi, aby starać się utrzymać w wysokim stopniu brak sprzężenia. Gdy analizuję wzorce komunikacji, wydaje się, że w przypadku choreografii ...

Get Złożone zagadnienia architektury oprogramowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.