Rozdział 13. Kontrakty

Piątek, 15 kwietnia, 12.01

Addison w porze obiadowej spotkał się z Sydneyem w kawiarni, aby porozmawiać na temat koordynacji orkiestratora zgłoszeń z usługami, z którym go zintegrowano na potrzeby przepływu informacji związanego z zarządzaniem zgłoszeniami.

— Dlaczego nie użyć po prostu środowiska gRPC dla całości komunikacji? Słyszałem, że jest ono naprawdę szybkie — powiedział Sydney.

— Cóż, jest to implementacja, a nie architektura — odpowiedział Addison. — Przed wybraniem metody implementowania kontraktów musimy zdecydować, jakich ich typów wymagamy. Najpierw niezbędne będzie dokonanie wyboru między ścisłymi a luźnymi kontraktami. Po ustaleniu przez nas typu zajmiesz się kwestią wybrania takiej metody implementowania ...

Get Złożone zagadnienia architektury oprogramowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.