Dodatek B. Instalowanie przykładowego kodu

Pojedynczy pakiet zawierający cały kod przykładów z Rozdział 2. i programy demonstrujący wzorce Ajax można pobrać ze strony http://helion.pl/ajaxwp. W pakiecie tym znajduje się plik INSTALL.txt obejmujący instrukcje dotyczące instalacji. Poniżej znajduje się treść tego pliku, jednak jeśli będziesz miał problemy z uruchomieniem kodu, zajrzyj do wersji elektronicznej, ponieważ może ona zawierać aktualizacje.

INSTALACJA PHP ============== * Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zainstaluj PHP5 i zintegruj z Apache (lub innym serwerem). Programy demonstracyjne używają obiektowych właściwości PHP5 i nie będą działać w PHP4 i starszych wersjach. Dostępnych jest wiele pakietów, które instalują zestaw "AMP" (Apache, ...

Get Ajax. Wzorce projektowe now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.