Dodatek A. Testy wzorcowe

Każdy algorytm w tej książce jest przedstawiony w oddzielnym podrozdziale, w którym znajdziesz indywidualne dane dotyczące jego zachowania. W tym rozdziale, poświęconym testom wzorcowym (porównawczym), prezentujemy naszą infrastrukturę dotyczącą oceniania sprawności algorytmów. Jest istotne, aby wyjaśnić dokładnie środki używane do obliczania danych doświadczalnych, by Czytelnik mógł zweryfikować, że wyniki są dokładne, oraz zrozumieć, kiedy poczynione założenia są odpowiednie lub nieodpowiednie, biorąc pod uwagę kontekst, w którym algorytm ma być użyty.

Są różne sposoby analizowania algorytmów. W Rozdział 2. przedstawiono formalne podejście teoretyczne, z wprowadzeniem koncepcji analizy przypadków: najgorszego i średniego. ...

Get Algorytmy. Almanach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.