O'Reilly logo

Algorytmy. Almanach by Stanley Selkow, Gary Pollice, George T. Heineman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Algorytmy grafowe

Przegląd

Grafy są podstawowymi strukturami używanymi w informatyce do reprezentowania złożonych informacji strukturalnych. Każda z ilustracji zestawionych na Rysunek 6-1 jest przykładem grafu.

W tym rozdziale rozpatrujemy typowe sposoby reprezentowania grafów i niektóre związane z nimi, często spotykane algorytmy. Graf jako taki składa się ze zbioru elementów, które zwykło się nazywać wierzchołkami (ang. vertices), i powiązań między parami tych elementów, nazywanych krawędziami (albo łukami, ang. edges). W tym rozdziale rozważamy tylko grafy proste — takie, w których nie ma: (a) pętli, czyli krawędzi prowadzących do wierzchołków, z których same wychodzą, i (b) wielu krawędzi między tą samą parą wierzchołków.

Grafy

Graf ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required