O'Reilly logo

Łamanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS by Jonathan Zdziarski

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Wykradanie systemu plików

W Rozdział 2. dowiedziałeś się, jak napisać i zainstalować program przesyłający przez otwarte połączenie sieciowe zawartość książki adresowej. Jak się zapewne domyślasz, kradzież całego systemu plików również nie jest trudnym przedsięwzięciem. W tym rozdziale przedstawię dwie metody ataku umożliwiające skopiowanie całego systemu plików urządzenia poprzez złącze USB.

Dzięki użyciu złącza USB kopiowanie systemu plików można wykonać bardzo szybko i nie trzeba nawiązywać połączenia bezprzewodowego. Oczywiście ta forma ataku wymaga również posiadania fizycznego dostępu do urządzenia, ale technikę tę można łatwo zmodyfikować, aby dane były przesyłane siecią w porcjach przez program szpiegujący. Aplikację taką można ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required