O'Reilly logo

Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji by Tom Fawcett, Foster Provost

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Dopasowywanie modelu do danych

Podstawowe pojęcia: Znajdowanie „optymalnych” parametrów modelu na podstawie danych; Wybieranie celu eksploracji danych; Funkcje celu; Funkcje straty.

Przykładowe techniki: Regresja liniowa; Regresja logistyczna; Maszyny wektorów wspierających.

Jak zauważyliśmy, modelowanie predykcyjne wiąże się ze znajdowaniem modelu zmiennej docelowej w kontekście innych atrybutów deskryptywnych. W Rozdział 3. skonstruowaliśmy model nadzorowanej segmentacji poprzez rekurencyjne wyszukiwanie informatywnych atrybutów w coraz bardziej precyzyjnie wyodrębnianych podzbiorach zbioru wszystkich wystąpień albo, z punktu widzenia geometrii, coraz bardziej precyzyjnie wyodrębnianych podobszarach przestrzeni wystąpień. W wyniku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required