O'Reilly logo

Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania by Anders Goransson

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Komunikacja między procesami

Wątki aplikacji systemu Android najczęściej komunikują się w ramach procesu, współdzieląc jego pamięć, tak jak zostało to opisane w Rozdział 4. Jednak komunikacja przez granice procesu — czyli komunikacja między procesami (ang. interprocess communication — IPC) — jest obsługiwana przez system Android za pomocą frameworku wiązania (ang. binder framework), który zarządza transakcjami danych, gdy nie ma współdzielonego obszaru pamięci pomiędzy wątkami.

Najbardziej typowe przypadki użycia komunikacji IPC są obsługiwane przez wysokopoziomowe komponenty systemu Android, takie jak intencje, usługi systemowe oraz dostawcy treści. Mogą one być stosowane przez aplikację bez względu na to, czy komunikacja zachodzi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required