Rozdział 12. Klasa IntentService

W Rozdział 11. omówione zostało, w jaki sposób cykl życia komponentu Service może obsłużyć asynchroniczne wykonywanie, zwiększając jednocześnie rangę procesu i unikając przerywania wątków tła przez środowisko uruchomieniowe. Sam w sobie komponent Service nie jest jednak techniką asynchroniczną, ponieważ jest wykonywany w wątku interfejsu użytkownika. To niedociągnięcie zostało naprawione w klasie IntentService, która rozszerza klasę Service. Klasa IntentService posiada właściwości cyklu życia komponentu Service, ale dodaje również wbudowane przetwarzanie zadań w wątku tła.

Podstawy

Klasa IntentService wykonuje zadania w pojedynczym wątku tła, więc wszystkie zadania są wykonywane sekwencyjnie. Użytkownicy klasy

Get Android. Aplikacje wielowątkowe. Techniki przetwarzania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.