Rozdział 14. Gry i animacje

14.1. Wprowadzenie — gry i animacje

Ian Darwin

Omówienie

Gry są ważnym powodem, dla którego ludzie korzystają z komputerów, a obecnie także z urządzeń przenośnych. Android zapewnia duże możliwości w zakresie grafiki, ponieważ obsługuje specyfikację OpenGL ES.

Jeśli zamierzasz wykorzystać zaawansowane funkcje z obszaru gier, a przy tym nie chcesz pisać dużych ilości kodu, masz szczęście — obecnie dostępnych jest wiele frameworków do rozwijania gier. Większość z nich przeznaczona jest głównie lub wyłącznie dla komputerów stacjonarnych. Frameworki wymienione w Tabela 14-1 działają także w Androidzie. Jeśli znasz inne narzędzia tego rodzaju, dodaj, proszę, komentarz do internetowej wersji tej procedury (http://androidcookbook.com/r/1816 ...

Get Android. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.