O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 9.

Testowanie jednostkowe filtrów

W rozdziale 8. opisaliśmy istniejący filtry systemu AngularJS oraz pokazaliśmy, jak tworzyć własne takie konstrukcje. Filtry są doskonałym sposobem na wydzielenie ogólnej logiki formatowania i konwersji do osobnych komponentów wielokrotnego użytku. W jeszcze wcześniejszych rozdziałach pokazaliśmy też, jak tworzyć kontrolery i usługi oraz jak je testować.

W tym rozdziale będziemy pracować z utworzonym w poprzednim rozdziale filtrem timeAgo. Najpierw rozszerzymy go o opcjonalne parametry, a później wykonamy na nim dokładne testy jednostkowe. Na końcu rozdziału będziemy mieć testy jednostkowe Jasmine dla wszystkich możliwych przypadków użycia naszego filtru.

Testowanie filtru

Jako podstawę w tym rozdziale ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required