O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 8.

Filtry

W kilku poprzednich rozdziałach opisaliśmy dwa z czterech filarów aplikacji AngularJS — kontrolery i usługi. Za pomocą kontrolerów można pobierać dane do interfejsu użytkownika oraz definiować prostą logikę stylu i prezentacji. Natomiast usług używamy do implementowania wspólnej logiki biznesowej oraz warstwy wspólnej dla wszystkich kontrolerów.

W tym rozdziale opisujemy filtry AngularJS. Po jego lekturze będziesz wiedzieć, jak i kiedy używać filtrów oraz jak samodzielnie utworzyć bardzo prosty filtr AngularJS. Na końcu znajduje się podrozdział na temat najlepszych praktyk i sposobów optymalnego wykorzystania filtrów.

Czym są filtry AngularJS

Filtry AngularJS służą do przetwarzania danych i formatowania wartości w celu przedstawienia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required