Rozdział 6. Instalacja Mezzanine za pomocą Ansible

Nadszedł czas, aby utworzyć scenariusz Ansible instalujący aplikację Mezzanine na serwerze. Opiszemy cały proces krok po kroku, ale jeżeli masz zwyczaj zaglądania na ostatnią stronę książki, aby dowiedzieć się, jak się kończy[1], to wiedz, że na końcu tego rozdziału, w listingu 6.26, znajdziesz pełny kod scenariusza. Jest on również dostępny w plikach załączonych do tej książki pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/ansipr.zip. Zanim jednak uruchomisz scenariusz, przeczytaj plik README.

Starałem się przygotować scenariusz jak najbardziej zbliżony do oryginalnego skryptu Fabric[2] aplikacji Mezzanine, napisanego przez Stephena McDonalda.

Wyświetlanie zadań scenariusza

Zanim zajmiemy się zawiłościami ...

Get Ansible w praktyce now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.