ROZDZIAŁ 6.

Format XML

XML to kolejny format danych powszechnie używany do pracy z interfejsami API, który powinien być znany praktycznie każdemu programiście. Każdy pracujący z technologiami internetowymi dobrze wie, do czego służą te ostre nawiasy, i rozumie kod w formacie XML. Należy jednak podkreślić, że format ten jest dość rozwlekły. Dopuszcza używanie wielu dodatkowych znaków, atrybutów, danych znakowych i zagnieżdżonych znaczników, które mogą spowodować zwiększenie objętości danych w porównaniu z innymi formatami.

XML ma o wiele większe możliwości niż JSON i znacznie szersze zastosowanie. Więcej na ten temat dowiesz się w rozdziale 7., w którym do gry wejdą złożone typy danych i przestrzenie nazw. Ale format XML nie musi być skomplikowany. ...

Get API nowoczesnej strony WWW. Usługi sieciowe w PHP now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.