Archiwizowanie i odtwarzanie danych przy użyciu narzędzia ditto

ditto jest narzędziem systemu Mac OS X służącym do rekursywnego kopiowania. Podobnie do narzędzia tar i cpio program ten może być użyty do tworzenia plików archiwum. Interesujące w przypadku programu ditto jest to, że jest jedynym wbudowanym narzędziem z możliwością tworzenia pełnych kopii zapasowych dla wszystkich wersji systemu Mac OS X. Jest tak od momentu przeniesienia narzędzia z systemu NEXT-STEP, obsługującego funkcje systemu plików HFS+, takie jak rozwidlenia zasobów (więcej na temat systemu plików HFS+ można znaleźć w punkcie „Zróżnicowanie systemów plików systemu Mac OS”, zamieszczonym wcześniej w rozdziale).

Narzędzie ditto może kopiować pliki i katalogi do jednego z trzech ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.