O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Archiwizowanie i odtwarzanie danych przy użyciu narzędzia ditto

ditto jest narzędziem systemu Mac OS X służącym do rekursywnego kopiowania. Podobnie do narzędzia tar i cpio program ten może być użyty do tworzenia plików archiwum. Interesujące w przypadku programu ditto jest to, że jest jedynym wbudowanym narzędziem z możliwością tworzenia pełnych kopii zapasowych dla wszystkich wersji systemu Mac OS X. Jest tak od momentu przeniesienia narzędzia z systemu NEXT-STEP, obsługującego funkcje systemu plików HFS+, takie jak rozwidlenia zasobów (więcej na temat systemu plików HFS+ można znaleźć w punkcie „Zróżnicowanie systemów plików systemu Mac OS”, zamieszczonym wcześniej w rozdziale).

Narzędzie ditto może kopiować pliki i katalogi do jednego z trzech ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required