Przykładowa konfiguracja

Najlepszym sposobem zilustrowania zastosowania narzędzia Bacula jest przedstawienie rozbudowanego przykładu. Przykładowa sieć widoczna na Rysunek 6-3 zawiera trzy komputery: intelowski z systemem Linux i uruchomionymi serwerowymi składnikami narzędzia Bacula, klienta z systemem Windows XP i klienta działającego pod kontrolą systemu Mac OS X. Dla uproszczenia przyjęto, że komputery są podłączone do tego samego segmentu sieci. Jednak nie jest to wymóg, dopóki między serwerem a klientami występuje połączenie sieciowe oparte na protokole IP.

Przykładowa konfiguracja oprogramowania Bacula

Rysunek 6-3. Przykładowa konfiguracja oprogramowania Bacula

W przytoczonym przykładzie ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.