Rygorystyczne wymagania

Jak wspomniano w ramce Zmiana produktu archiwizującego na inny, jest tylko jeden powód, dla którego powinno się brać pod uwagę zmianę produktu archiwizującego. Są to wymagania, które nie mogą być przez niego spełnione. Do wymagań tych należy zaliczyć oczekiwany czas odtwarzania, punkt odtwarzania, spójność i grupy okien archiwizacji.

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.