O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Napędy taśmowe

W niniejszym podrozdziale zamieszczono kilka pomocnych informacji na temat napędów taśmowych.

Do napędów taśmowych musi być dostarczany stały strumień danych

Nowsze napędy taśmowe zwykle nie reagują dobrze na różne prędkości transferu danych. Oznacza to, że jeśli napęd zaprojektowano tak, aby odczytywał lub zapisywał dane z prędkością 120 MB/s, zazwyczaj będzie dobrze działać tylko wtedy, gdy operacja odczytu lub zapisu będzie wykonywana właśnie z taką prędkością (jest kilka wyjątków, które omówiono w dalszej części rozdziału, w punkcie „Napędy taśmowe obsługujące zmienne prędkości”). Obecnie większość napędów taśmowych potrafi właściwie zapisywać dane tylko z własną prędkością nominalną. Jeżeli do napędu wysyła się dane z prędkością ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required