O'Reilly logo

Archiwizacja i odzyskiwanie danych by W. Curtis Preston

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wykorzystanie programu ntbackup

Program ntbackup może być użyty do wykonywania kopii online serwera Exchange dzięki temu, że firma Microsoft wyposażyła to narzędzie w obsługę Exchange API. To jedyna opcja wykonywania zautomatyzowanych kopii zapasowych serwera Exchange bez konieczności zakupu narzędzi firm trzecich.

Wykonywanie podstawowej kopii

Aby uruchomić oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej, należy wywołać z menu funkcję Start/Uruchom i wpisać polecenie ntbackup. Program ntbackup domyślnie uruchamia się w trybie kreatora (Rysunek 20-7). Zarówno w przypadku Exchange 2000, jak i 2003 procedura wykonywania kopii jest taka sama. W systemie Windows Server w wersji wcześniejszej od 2003 program do wykonywania kopii zapasowych nazywa się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required