Wykorzystanie programu ntbackup

Program ntbackup może być użyty do wykonywania kopii online serwera Exchange dzięki temu, że firma Microsoft wyposażyła to narzędzie w obsługę Exchange API. To jedyna opcja wykonywania zautomatyzowanych kopii zapasowych serwera Exchange bez konieczności zakupu narzędzi firm trzecich.

Wykonywanie podstawowej kopii

Aby uruchomić oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej, należy wywołać z menu funkcję Start/Uruchom i wpisać polecenie ntbackup. Program ntbackup domyślnie uruchamia się w trybie kreatora (Rysunek 20-7). Zarówno w przypadku Exchange 2000, jak i 2003 procedura wykonywania kopii jest taka sama. W systemie Windows Server w wersji wcześniejszej od 2003 program do wykonywania kopii zapasowych nazywa się ...

Get Archiwizacja i odzyskiwanie danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.