O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Integracja z pakietem VS2008

Po zakończeniu przeglądania witryny internetowej należy zamknąć zarówno witrynę, jak i VS2008. Następnie trzeba otworzyć Eksplorator Windows i przejść do katalogu, w którym znajdują się rozpakowane pliki pakietu AJAX Control Toolkit. W podkatalogu TemplateVSI\bin znajduje się plik AjaxControlExtender.vsi, który trzeba dwukrotnie kliknąć. Na ekranie zostanie wyświetlone pokazane na Rysunek A-6 okno dialogowe z pytaniem, które szablony mają być zainstalowane. Jeżeli w VS2008 Czytelnik nie ma zainstalowanych jednocześnie języków C# i Visual Basic, to musi odznaczyć odpowiednie szablony i kliknąć przycisk OK. Pojawi się kolejne okno dialogowe z ostrzeżeniem, że instalowane pliki nie zostały cyfrowo podpisane. Trzeba kliknąć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required