Integracja z pakietem VS2008

Po zakończeniu przeglądania witryny internetowej należy zamknąć zarówno witrynę, jak i VS2008. Następnie trzeba otworzyć Eksplorator Windows i przejść do katalogu, w którym znajdują się rozpakowane pliki pakietu AJAX Control Toolkit. W podkatalogu TemplateVSI\bin znajduje się plik AjaxControlExtender.vsi, który trzeba dwukrotnie kliknąć. Na ekranie zostanie wyświetlone pokazane na Rysunek A-6 okno dialogowe z pytaniem, które szablony mają być zainstalowane. Jeżeli w VS2008 Czytelnik nie ma zainstalowanych jednocześnie języków C# i Visual Basic, to musi odznaczyć odpowiednie szablony i kliknąć przycisk OK. Pojawi się kolejne okno dialogowe z ostrzeżeniem, że instalowane pliki nie zostały cyfrowo podpisane. Trzeba kliknąć ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.