Utworzenie pierwszej strony internetowej

Byłoby niegrzecznie, jeśli nie pożegnalibyśmy się z naszymi starymi narzędziami programistycznymi ASP.NET. Dlatego też pierwszym projektem utworzonym w VS2008 będzie strona internetowa wyświetlająca komunikat „Żegnaj Visual Studio 2005”. Tę pierwszą stronę nieco ożywimy, dodając przycisk, który spowoduje zmianę wyświetlanego tekstu na „Witaj Visual Studio 2008”.

Rozpoczynamy od uruchomienia VS2008, po czym albo wybieramy z menu opcję File/New Web Site..., albo naciskamy klawisze Shift+Alt+N. W każdym z przypadków pojawi się okno dialogowe New Web Site, oferujące pewną liczbę opcji, co zostało pokazane na Rysunek 2-2.

Rozwijane menu znajdujące się na górze okna, po prawej stronie, pozwala na wybór wersji platformy ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.