Kontrolka Panel

Kontrolka Panel jest używana w charakterze pojemnika na inne kontrolki (podobnie jak element <div> lub w mniejszym stopniu <span>) dostępne w zwykłym kodzie HTML. Posiada ona kilka dostępnych funkcji:

  • steruje widzialnością zawartych kontrolek;

  • steruje wyglądem zawartych kontrolek;

  • ułatwia programowe generowanie kontrolek.

Kontrolka Panel wywodzi się z klasy WebControl i dodatkowo posiada przedstawione w Tabela 5-1 właściwości działające w trybie odczytu i zapisu. Kontrolka Panel nie posiada metod lub zdarzeń, które nie są dziedziczone z klas Control lub WebControl. W szczególności nie posiada zdarzeń wyzwalanych przez działanie użytkownika.

Tabela 5-1. Właściwości kontrolki Panel, które nie są dziedziczone z klasy Control lub WebControl ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.