O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolka Panel

Kontrolka Panel jest używana w charakterze pojemnika na inne kontrolki (podobnie jak element <div> lub w mniejszym stopniu <span>) dostępne w zwykłym kodzie HTML. Posiada ona kilka dostępnych funkcji:

  • steruje widzialnością zawartych kontrolek;

  • steruje wyglądem zawartych kontrolek;

  • ułatwia programowe generowanie kontrolek.

Kontrolka Panel wywodzi się z klasy WebControl i dodatkowo posiada przedstawione w Tabela 5-1 właściwości działające w trybie odczytu i zapisu. Kontrolka Panel nie posiada metod lub zdarzeń, które nie są dziedziczone z klas Control lub WebControl. W szczególności nie posiada zdarzeń wyzwalanych przez działanie użytkownika.

Tabela 5-1. Właściwości kontrolki Panel, które nie są dziedziczone z klasy Control lub WebControl ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required