O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolka AdRotator

Omawiana kontrolka została nazwana AdRotator, ponieważ najczęściej jest wykorzystywana do wyświetlania reklam na stronie internetowej. Zadaniem kontrolki jest wyświetlanie pliku graficznego, losowo wybranego z listy przechowywanej w oddzielnym pliku XML bądź jako dołączane źródło danych. W każdym z wymienionych przypadków lista zawiera atrybuty grafiki, włączając w to ścieżkę dostępu do pliku oraz adres URL łącza, który zostanie wywołany po kliknięciu obrazka. Zmiana pliku następuje przy każdym wczytaniu strony.

Oprócz właściwości dziedziczonych z klasy WebControl, kontrolka AdRotator posiada właściwości i zdarzenia przedstawione w Tabela 5-17 oraz zdarzenie o nazwie AdCreated. Występuje ono jednokrotnie podczas komunikacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required