O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wiele rekordów jednocześnie: kontrolka GridView

Podczas gdy kontrolka DetailsView działa jednorazowo tylko z pojedynczym rekordem z zapytania, kontrolka GridView wyświetla ich wiele, jak pokazano na Rysunek 8-14. Jest przeznaczona do wyświetlania na ekranie tabelarycznych danych i wywodzi się z klasy CompositeDataBoundControl. Współdzieli wiele właściwości, zdarzeń i metod kontrolki DetailsView.

Prosta, niedostosowana do własnych potrzeb kontrolka GridView

Rysunek 8-14. Prosta, niedostosowana do własnych potrzeb kontrolka GridView

Aby zademonstrować kontrolkę GridView, w witrynie internetowej C8_DataAccess tworzymy nową stronę o nazwie GridView.aspx. Na stronie umieszczamy kontrolki SqlDataSource i GridView ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required