O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Model obiektowy ADO.NET

Głównym celem dla ADO.NET jest zapewnienie pomostu między obiektami w ASP.NET a bazą danych. ADO.NET dostarcza zorientowanego obiektowo wglądu do bazy danych, hermetyzując wiele właściwości oraz powiązań baz danych wewnątrz obiektów ADO.NET. Dodatkowym, a w wielu przypadkach znacznie ważniejszym faktem jest, że obiekty ADO.NET hermetyzują i ukrywają szczegółowe informacje dotyczące dostępu do bazy danych. Aby więc obiekty aplikacji mogły współdziałać z obiektami ADO.NET, programista nie musi poznawać lub niepokoić się o szczegóły dotyczące przenoszenia danych z oraz do bazy danych.

Ogólny schemat poglądowy architektury ADO.NET został pokazany na Rysunek 9-1. W trakcie omawiania zagadnień umieszczonych w tym rozdziale powrócimy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required