O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Budowa LINQ

Przejdźmy od razu do kodu i zobaczmy bardzo proste wyrażenie LINQ w działaniu. Po uruchomieniu VS2008 należy utworzyć nową witrynę internetową o nazwie C10_LINQ przeznaczoną dla wszystkich przykładów omówionych w rozdziale. Pracę rozpoczynamy od utworzenia i uruchomienia kilku zapytań względem znajdującej się w pamięci listy książek. Dzięki temu poznamy podstawową składnię zapytań oferowaną przez LINQ.

W VS2008 trzeba kliknąć menu Website/Add New Item, a następnie wskazać Class jako rodzaj pliku dodawanego do witryny internetowej. Nowej klasie należy nadać nazwę Book.cs, ustawić język jako C# i kliknąć przycisk OK. W pliku klasy trzeba umieścić kod przedstawiony na Przykład 10-1.

Przykład 10-1. Pełny kod pliku klasy Books.cs

using System; ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required