LINQ to XML

Dostawca LINQ to XML wczytuje dokument XML do pamięci i przekształca go na zestaw obiektów (takich jak XElement i XAttribute), względem których można wykonywać zapytania. Wymienione obiekty w pełni opisują dokument i pozwalają na poruszanie się po nich w stylu XPath i XQuery.

Na Przykład 10-8 przedstawiono bardzo prosty dokument XML zawierający informacje o tym, które książki zostały napisane przez danego autora. Plik należy utworzyć i dodać do witryny C10_LINQ. Szczegółowe informacje dotyczące autorów znajdują się w bazie danych AdventureWorksLT, do której dostęp uzyskamy w podrozdziale poświęconemu dostawcy LINQ to SQL. Natomiast informacje szczegółowe o książkach znajdują się w utworzonych wcześniej obiektach przechowywanych w pamięci. ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.