O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

LINQ to XML

Dostawca LINQ to XML wczytuje dokument XML do pamięci i przekształca go na zestaw obiektów (takich jak XElement i XAttribute), względem których można wykonywać zapytania. Wymienione obiekty w pełni opisują dokument i pozwalają na poruszanie się po nich w stylu XPath i XQuery.

Na Przykład 10-8 przedstawiono bardzo prosty dokument XML zawierający informacje o tym, które książki zostały napisane przez danego autora. Plik należy utworzyć i dodać do witryny C10_LINQ. Szczegółowe informacje dotyczące autorów znajdują się w bazie danych AdventureWorksLT, do której dostęp uzyskamy w podrozdziale poświęconemu dostawcy LINQ to SQL. Natomiast informacje szczegółowe o książkach znajdują się w utworzonych wcześniej obiektach przechowywanych w pamięci. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required