Konfiguracja aplikacji

ASP.NET jest konfigurowany za pomocą plików XML. Podstawowy plik konfiguracyjny o zasięgu całego serwera nosi nazwę machine.config i zostanie opisany w kolejnym podrozdziale „Konfiguracja hierarchiczna”. Ten plik jest uzupełniany przez opcjonalny plik o zasięgu serwera web.configuration, umieszczony w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik machine.config. Dodatkowo istnieją jeszcze pliki konfiguracyjne o zasięgu aplikacji, nazwane web.config i umieszczone w katalogu głównym aplikacji oraz jej podkatalogach.

Podpowiedź

VS2008 idzie o krok dalej, oferując różne domyślne pliki web.config dla witryn internetowych ASP.NET 2.0 i ASP.NET 3.5. Podstawowa różnica polega na dołączeniu LINQ (Language Integrated Query) i technologii ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.