Konfiguracja aplikacji

ASP.NET jest konfigurowany za pomocą plików XML. Podstawowy plik konfiguracyjny o zasięgu całego serwera nosi nazwę machine.config i zostanie opisany w kolejnym podrozdziale „Konfiguracja hierarchiczna”. Ten plik jest uzupełniany przez opcjonalny plik o zasięgu serwera web.configuration, umieszczony w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik machine.config. Dodatkowo istnieją jeszcze pliki konfiguracyjne o zasięgu aplikacji, nazwane web.config i umieszczone w katalogu głównym aplikacji oraz jej podkatalogach.

Podpowiedź

VS2008 idzie o krok dalej, oferując różne domyślne pliki web.config dla witryn internetowych ASP.NET 2.0 i ASP.NET 3.5. Podstawowa różnica polega na dołączeniu LINQ (Language Integrated Query) i technologii ...

Get ASP.NET 3.5. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.