O'Reilly logo

ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 by Christian Wenz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 21. Wykorzystanie ASP.NET AJAX w połączeniu z innymi technologiami sieciowymi

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w początkowej części książki w Rozdział 1. środowisko ASP.NET AJAX obejmuje zarówno komponenty klienckie, jak i komponenty serwerowe. Serwerowe elementy środowiska ASP.NET AJAX bazują przede wszystkim na kontrolkach ASP.NET 2.0. Natomiast rozwiązania klienckie są dostarczane do przeglądarek w formie bibliotek języka JavaScript. Mimo że biblioteki klienckie są osadzane na stronach za pomocą znacznika <script>, który odwołuje się do pliku WebResource.axd, w rzeczywistości są one niezależnymi plikami .js.

W Rozdział 1. została również zamieszczona wzmianka na temat biblioteki Microsoft AJAX Library. Biblioteka ta jest podzbiorem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required