Rozdział 14. Inżynieria danych — MapReduce, Pregel i Hadoop

Ten rozdział powstał przy współudziale dwóch osób: Dawida Crawshawa i Josha Willsa. Rachel pracowała w Google z nimi oboma w zespole badaczy danych Google+, choć oni sami nigdy nie pracowali razem, ponieważ Josh Wills przeszedł do Cloudery, a David Crawshaw zastąpił go na stanowisku kierownika technicznego. Możemy nazywać ich „inżynierami danych”, chociaż ten termin może być równie problematyczny (lub potencjalnie przeładowany) albo niejasny jak „badacz danych” — starczy jednak za uwagę, że obaj pracowali jako inżynierowie oprogramowania i zajmowali się ogromnymi ilościami danych. Jeżeli spojrzymy na zasady uprawiania nauki o danych przedstawione w Rozdział 2., to Josh i David odpowiadali ...

Get Badanie danych. Raport z pierwszej linii działań now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.