O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dostosowanie znaku zachęty

W Tabela A-2 zostały zamieszczone wszystkie symbole modyfikujące treść znaku zachęty. Modyfikatory \[ i \] nie są dostępne w oprogramowaniu bash w wersjach wcześniejszych niż 1.14. Z kolei symboli \a, \e, \H, \T, \@, \v i \V nie można stosować w powłokach bash wcześniejszych niż w wersji 2.0. Symbole \A, \D, \j, \l oraz \r są obsługiwane w oprogramowaniu bash w wersjach 2.0 i 3.0.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required