O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wbudowane zmienne powłoki

W Tabela A-5 zostały wymienione wszystkie zmienne środowiskowe dostępne w powłoce bash w wersji 3.0. Litery zapisane w kolumnie Typ mają następujące znacznie: T — tablica, L — lista wartości rozdzielanych znakiem dwukropka, O — wartość tylko do odczytu, U — zastosowanie instrukcji unset powoduje utratę szczególnego znaczenia zmiennej.

Wszystkie zmienne, których nazwy rozpoczynają się od liter BASH_ oraz COMP_, a także zmienne DIRSTACK, FUNCNAME, GLOBIGNORE, GROUPS, HISTIGNORE, HOSTNAME, HISTTIMEFORMAT, LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_MESSAGE, MACHTYPE, PIPESTATUS, SHELLOPTS oraz TIMEFORMAT nie są dostępne w oprogramowaniu bash w wersji wcześniejszej niż 2.0. Zmienna BASH_ENV zastępuje obowiązującą we wcześniejszych wersjach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required