Wbudowane zmienne powłoki

W Tabela A-5 zostały wymienione wszystkie zmienne środowiskowe dostępne w powłoce bash w wersji 3.0. Litery zapisane w kolumnie Typ mają następujące znacznie: T — tablica, L — lista wartości rozdzielanych znakiem dwukropka, O — wartość tylko do odczytu, U — zastosowanie instrukcji unset powoduje utratę szczególnego znaczenia zmiennej.

Wszystkie zmienne, których nazwy rozpoczynają się od liter BASH_ oraz COMP_, a także zmienne DIRSTACK, FUNCNAME, GLOBIGNORE, GROUPS, HISTIGNORE, HOSTNAME, HISTTIMEFORMAT, LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_MESSAGE, MACHTYPE, PIPESTATUS, SHELLOPTS oraz TIMEFORMAT nie są dostępne w oprogramowaniu bash w wersji wcześniejszej niż 2.0. Zmienna BASH_ENV zastępuje obowiązującą we wcześniejszych wersjach ...

Get Bash. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.