O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przekierowanie strumieni wejścia-wyjścia

Tabela A-10 zawiera kompletną listę operatorów przekierowania. Warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieją dwa sposoby definiowania operacji przekierowania danych do strumieni STDOUT i STDERR: &>plik oraz >&plik. Drugi z przedstawionych był wykorzystywany we wcześniejszych recepturach i jest preferowany przez autorów książki.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required