O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Opcje i znaki specjalne instrukcji echo

Instrukcja echo umożliwia dołączenie kilku opcji, które zostały wymienione w Tabela A-11.

Tabela A-10. Przekierowanie strumieni wejścia-wyjścia

Operator przekierowania

Funkcja

pol1 | pol2

Potok. Dane standardowego strumienia wyjściowego polecenia pol1 są danymi standardowego strumienia wejściowego polecenia pol2.

> plik

Skierowanie standardowego strumienia wyjściowego do pliku.

< plik

Pobranie danych standardowego strumienia wejściowego z pliku.

>> plik

Skierowanie standardowego strumienia wyjściowego do pliku. Dopisanie danych, jeśli plik istnieje.

>| plik

Wymuszenie zapisania danych w pliku, nawet jeśli jest włączona opcja noclobber.

n>| plik

Wymuszenie zapisania danych deskryptora n w pliku, nawet jeśli jest włączona ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required