O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Operatory rozszerzonego mechanizmu dopasowywania do wzorca extglob

Operatory zestawione w Tabela A-20 są dostępne tylko po uprzednim wprowadzeniu polecenia shopt –s extglob. Podczas dopasowywania wartości jest uwzględniana wielkość liter, choć można to zmienić za pomocą instrukcji shopt –s nocasematch (w oprogramowaniu bash od wersji 3.1). Ustawienie to wpływa również na działanie instrukcji case i [[.

Tabela A-20. Operatory rozszerzonego mechanizmu dopasowywania do wzorca

Grupowanie

Znaczenie

@( ... )

Tylko jedno wystąpienie.

*( ... )

Zero lub więcej wystąpień.

+( ... )

Jedno lub więcej wystąpień.

?( ... )

Zero lub jedno wystąpienie.

!( ... )

Wszystkie wystąpienia poza wymienionymi.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required