O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. Przetwarzanie poleceń

W poszczególnych rozdziałach książki wielokrotnie omawiane byłby zasady, zgodnie z którymi powłoka przetwarza informacje wprowadzane przez użytkownika (dotyczyły one przede wszystkim wykorzystania instrukcji read). Jednak jest to tylko pewien fragment większego procesu realizowanego przez interpreter w czasie przetwarzania danych wiersza poleceń. W tym rozdziale zostaną szczegółowo opisane poszczególne etapy przetwarzania instrukcji wraz z wyjaśnieniem mechanizmu eval, czyli drugiej interpretacji danych. Informacje zawarte w Dodatek C są również zamieszczone w książce Camerona Newhama bash. Wprowadzenie (Helion 2006).

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required