O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.2. Ustalenie katalogu bieżącego

Problem

Nie wiadomo, który katalog jest w danej chwili katalogiem bieżącym, a standardowy znak zachęty nie dostarcza informacji na ten temat.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać wbudowaną instrukcję pwd lub zdefiniować bardziej użyteczny znak zachęty (więcej informacji na ten temat znajduje się w „16.2. Dostosowanie znaku zachęty”). Oto przykład:

bash-2.03$ pwd
/tmp

bash-2.03$ export PS1='[\u@\h \w]$ '
[jp@biuro /tmp]$

Analiza

Instrukcja pwd jest akronimem od słów print working directory oznaczających polecenie wyświetlenia nazwy bieżącego katalogu. Umożliwia dołączenie dwóch opcji: -L dostarcza danych na temat ścieżki logicznej (odpowiada domyślnemu sposobowi działania instrukcji), -P powoduje wyświetlenie informacji o ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required