O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

4.6. Zmniejszenie liczby instrukcji if

Problem

Każdy profesjonalny programista musi wziąć sobie do serca zagadnienia opisane w poprzedniej recepturze — „4.5. Ustalenie poprawności wykonania polecenia”. Po uwzględnieniu opisanych tam rozwiązań i zastosowaniu wszystkich instrukcji if sprawdzających kody zakończenia poleceń dochodzimy jednak do wniosku, że treść skryptu jest bardzo nieczytelna. Czy istnieje jakieś rozwiązanie tego problemu?

Rozwiązanie

Powłoka bash udostępnia operator warunkowego wykonania polecenia definiowany za pomocą dwóch znaków ampersand.

$ cd tymczasowy && rm *

Analiza

Wiersz złożony z dwóch poleceń rozdzielonych podwójnym znakiem (&) stanowi dla powłoki bash informację o tym, że należy wykonać pierwsze polecenie i, jeśli zakończy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required