O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

11.1. Formatowanie dat podczas wyświetlania

Problem

Chcemy sformatować ciągi daty i czasu, które mają zostać wyświetlone.

Rozwiązanie

Należy wykorzystać polecenie date z uwzględnieniem specyfikacji formatu dla funkcji strftime. Zestawienie obsługiwanych symboli formatu zostało zamieszczone w Dodatek A, w punkcie „Formatowanie daty i czasu z wykorzystaniem funkcji strftime”, oraz na stronach podręcznika systemowego funkcji strftime.

# Ustawienie zmiennych środowiskowych może być bardzo pomocne w pracy wielu skryptów
$ STRICT_ISO_8601='%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z'  # http://greenwichmeantime.com/info/iso.htm
$ ISO_8601='%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'     # Format zbliżony do ISO, ale czytelniejszy
$ ISO_8601_1='%Y-%m-%d %T %Z'       # Symbol %T odpowiada zapisowi %H:%M:%S
$ 

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required