O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.17. Przetwarzanie plików niezawierających znaków nowego wiersza

Problem

Chcemy poddać przetwarzaniu plik, w którym nie występują znaki nowego wiersza.

Rozwiązanie

Należy dokonać wstępnej analizy pliku i dodać znaki nowego wiersza w odpowiednich miejscach. Przykładem mogą tu być pliki zapisane w formacie otwartego dokumentu OpenOffice.org (ODF — Open Document Format), które można rozpakować za pomocą polecenia unzip i przeszukać (kod XML) z wykorzystaniem polecenia grep — operacje tego typu były wielokrotnie opisywane we wcześniejszej części książki. Więcej informacji na temat przetwarzania plików ODF zostało zamieszczonych w „12.5. Porównywanie dwóch dokumentów”. W przykładzie analizowanym w tym rozdziale znak nowego wiersza zostanie wstawiony ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required