O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.9. Wyszukiwanie w zmiennej $PATH katalogów umożliwiających modyfikowanie zawartości

Problem

Chcemy mieć pewność, że w zmiennej $PATH użytkownika root nie występują katalogi, w których mogą wprowadzać zmiany wszyscy użytkownicy systemu. Informacje o tym, dlaczego takie ustawienie jest niepożądane, zostały zamieszczone w „14.10. Dodawanie bieżącego katalogu do listy $PATH”.

Rozwiązanie

Przedstawiony poniżej skrypt zapewnia weryfikację katalogów zapisanych w zmiennej $PATH. W połączeniu z poleceniem su lub sudo pozwala na sprawdzenie listy katalogów innych użytkowników.

#!/usr/bin/env bash # plik receptury: chkpath.1 # Wyszukanie katalogów zmiennej $PATH, które umożliwiają zapis wszystkim # użytkownikom lub które nie występują w systemie exit_code=0 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required