16.20. Uruchomienie powłoki z własną konfiguracją

Problem

Chcemy dostosować ustawienia środowiska pracy do własnych potrzeb, ale nie wiemy, od czego zacząć.

Rozwiązanie

W dalszej części receptury zostało przedstawionych kilka rozwiązań zgodnych z opisaną w „16.19. Tworzenie samodzielnych, przenośnych plików RC”, sugestią, aby procedury konfiguracyjne były uniwersalne i łatwe do implementacji w różnych systemach.

Zmiana ogólnosystemowego profilu powinna się ograniczyć do dodania do pliku /etc/profile kodu, który został przedstawiony poniżej. Plik ten jest wykorzystywany również przez oryginalną powłokę Bourne’a, więc nie wolno w nim zamieszczać instrukcji, które działają jedynie w powłoce bash (np. source zamiast .) — rzecz dotyczy platform innych ...

Get Bash. Receptury now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.