16.20. Uruchomienie powłoki z własną konfiguracją

Problem

Chcemy dostosować ustawienia środowiska pracy do własnych potrzeb, ale nie wiemy, od czego zacząć.

Rozwiązanie

W dalszej części receptury zostało przedstawionych kilka rozwiązań zgodnych z opisaną w „16.19. Tworzenie samodzielnych, przenośnych plików RC”, sugestią, aby procedury konfiguracyjne były uniwersalne i łatwe do implementacji w różnych systemach.

Zmiana ogólnosystemowego profilu powinna się ograniczyć do dodania do pliku /etc/profile kodu, który został przedstawiony poniżej. Plik ten jest wykorzystywany również przez oryginalną powłokę Bourne’a, więc nie wolno w nim zamieszczać instrukcji, które działają jedynie w powłoce bash (np. source zamiast .) — rzecz dotyczy platform innych ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.