O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.20. Uruchomienie powłoki z własną konfiguracją

Problem

Chcemy dostosować ustawienia środowiska pracy do własnych potrzeb, ale nie wiemy, od czego zacząć.

Rozwiązanie

W dalszej części receptury zostało przedstawionych kilka rozwiązań zgodnych z opisaną w „16.19. Tworzenie samodzielnych, przenośnych plików RC”, sugestią, aby procedury konfiguracyjne były uniwersalne i łatwe do implementacji w różnych systemach.

Zmiana ogólnosystemowego profilu powinna się ograniczyć do dodania do pliku /etc/profile kodu, który został przedstawiony poniżej. Plik ten jest wykorzystywany również przez oryginalną powłokę Bourne’a, więc nie wolno w nim zamieszczać instrukcji, które działają jedynie w powłoce bash (np. source zamiast .) — rzecz dotyczy platform innych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required