O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.2. Usuwanie błędu „Nie ma takiego pliku ani katalogu”

Problem

Ustawiliśmy prawo wykonywania skryptu zgodnie z zaleceniem zawartym w „19.1. Zapominanie o ustawieniu praw wykonywania”, ale próba uruchomienia skryptu kończy się wyświetleniem komunikatu Nie ma takiego pliku ani katalogu.

Rozwiązanie

Można spróbować uruchomić skrypt bezpośrednio z odwołaniem do interpretera bash:

$ bash ./skrypt

Jeśli ta operacja się powiedzie, problem wynika prawdopodobnie z niewłaściwego ustawienia praw dostępu lub błędu typograficznego w pierwszym wierszu skryptu (definiującym rodzaj wykorzystywanej powłoki). Takie sytuacje zdarzają się, gdy plik jest edytowany w systemie Windows (zazwyczaj za pośrednictwem usługi Samba) lub jest kopiowany z jednego systemu do drugiego. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required