O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 12.

Podsumowanie

W poprzednich rozdziałach omówiliśmy sporo zagadnień — począwszy od tego, czym są mikrousługi, a skończywszy na tym, jak określić ich granice, oraz począwszy od technologii integracji po zagadnienia związane z bezpieczeństwem i monitorowaniem. Znaleźliśmy nawet miejsce na to, by opisać rolę architekta w systemach tego typu. Materiał jest obszerny, ponieważ choć same mikrousługi są małe, to zakres stosowania tej architektury i jej wpływ na naszą działalność jest ogromny. W tym rozdziale spróbuję zatem podsumować niektóre z głównych zagadnień omówionych w tej książce.

Zasady dotyczące mikrousług

Rolę zasad dotyczących mikrousług omówiliśmy w rozdziale 2. Są to zdania definiujące sposób, w jaki należy realizować określone ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required