O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Typy ogólne

Z Rozdział 3. można się było dowiedzieć, jak należy pisać typy. Można było także poznać różnego rodzaju składowe, które mogą one zawierać. Istnieje jednak pewien dodatkowy wymiar klas, struktur, interfejsów oraz metod, o którym jeszcze nie pisałem. Są to parametry typu (ang. type parameters), czyli miejsca, w których w czasie kompilacji kodu można umieszczać różne typy. Pozwala nam to napisać jedną klasę, a następnie tworzyć wiele jej wersji. Są to tak zwane typy ogólne (ang. generic types). Na przykład biblioteka klas .NET Framework definiuje ogólną klasę o nazwie List<T>, pełniącą rolę tablicy o zmiennej długości. T jest tutaj parametrem typu, a argumentem może być dowolny typ, czyli List<int> będzie listą liczb całkowitych, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required