Rozdział 16. Pliki i strumienie

Większość technik przedstawionych przeze mnie we wcześniejszej części książki koncentrowała się na informacjach przechowywanych w obiektach lub zmiennych. Stan tego rodzaju jest przechowywany w pamięci procesu, jednak aby program mógł być przydatny, musi prowadzić interakcję z otaczającym go światem. Interakcja ta może być realizowana poprzez platformy do tworzenia interfejsu użytkownika, takie jak ta, która została opisana w Rozdział 19. Niemniej jednak istnieje jedna, szczególna abstrakcja, której można używać w celu prowadzenia przeróżnych interakcji ze światem zewnętrznym; abstrakcją tą jest strumień.

Strumienie są stosowane tak powszechnie, że na pewno już o nich słyszałeś; a strumienie w .NET są praktycznie ...

Get C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.