Rozdział 7. Cykl życia obiektów

Jedną z zalet stosowanego w .NET modelu wykonywania zarządzanego jest to, że środowisko uruchomieniowe może zautomatyzować większość czynności związanych z zarządzeniem pamięcią aplikacji. W tej książce przedstawionych już zostało wiele przykładów, w których tworzyliśmy obiekty, używając operatora new, jednak żaden z nich w jawny sposób nie zwalniał przydzielanej im pamięci.

W większości przypadków nie trzeba podejmować żadnych czynności związanych z odzyskiwaniem pamięci. Środowisko uruchomieniowe udostępnia mechanizm odzyskiwania pamięci (ang. garbage collector, w skrócie GC)[1], który automatycznie określa, kiedy obiekty nie są już używane, i zwalnia używaną przez nie pamięć, dzięki czemu można ją przydzielić ...

Get C# 8.0. Programowanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.