O'Reilly logo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III by Eric A. Meyer

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Struktura oraz kaskada

W Rozdział 2. zaprezentowano, w jaki sposób struktura dokumentu oraz selektory CSS pozwalają na zastosowanie szerokiej gamy stylów do dokumentów. Jeżeli wiadomo, że każdy poprawny dokument generuje drzewo struktury dokumentu, możliwe jest tworzenie selektorów, które wybierają elementy w zależności od ich przodków, atrybutów czy elementów rodzeństwa. Drzewo struktury dokumentu pozwala funkcjonować selektorom, a jednocześnie pełni centralną rolę w równie istotnym aspekcie CSS: dziedziczeniu.

Dziedziczenie jest mechanizmem, dzięki któremu niektóre wartości właściwości przekazywane są z elementu do jego potomków. Przy ustalaniu tego, jakie wartości powinny być stosowane do elementu, przeglądarka musi wziąć pod uwagę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required