Rozdział 3. Struktura oraz kaskada

W Rozdział 2. zaprezentowano, w jaki sposób struktura dokumentu oraz selektory CSS pozwalają na zastosowanie szerokiej gamy stylów do dokumentów. Jeżeli wiadomo, że każdy poprawny dokument generuje drzewo struktury dokumentu, możliwe jest tworzenie selektorów, które wybierają elementy w zależności od ich przodków, atrybutów czy elementów rodzeństwa. Drzewo struktury dokumentu pozwala funkcjonować selektorom, a jednocześnie pełni centralną rolę w równie istotnym aspekcie CSS: dziedziczeniu.

Dziedziczenie jest mechanizmem, dzięki któremu niektóre wartości właściwości przekazywane są z elementu do jego potomków. Przy ustalaniu tego, jakie wartości powinny być stosowane do elementu, przeglądarka musi wziąć pod uwagę ...

Get CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.