Rozdział 14. Kontekst JNDI ENC i mechanizm wstrzykiwania

Każdy kontener EJB wdrożony na serwerze aplikacji dysponuje własnym rejestrem wewnętrznym nazywanym kontekstem ENC (od ang. Enterprise Naming Context). Kontekst ENC jest implementowany przez interfejs JNDI i pełni funkcję „piaskownicy”, w której kontener EJB może składować wszystkie niezbędne referencje do swojego środowiska. Kontekst ENC można więc traktować jak osobistą książkę adresową kontenera EJB, w której są zapisywane adresy rozmaitych usług Javy EE niezbędnych do prawidłowego wykonywania logiki biznesowej.

O kontekście JNDI ENC wspominano już w Rozdział 11., gdzie analizowaliśmy techniki stosowania takich adnotacji jak @javax.annotation.EJB czy @javax.annotation.Resource do wstrzykiwania ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.