O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Kontekst JNDI ENC i mechanizm wstrzykiwania

Każdy kontener EJB wdrożony na serwerze aplikacji dysponuje własnym rejestrem wewnętrznym nazywanym kontekstem ENC (od ang. Enterprise Naming Context). Kontekst ENC jest implementowany przez interfejs JNDI i pełni funkcję „piaskownicy”, w której kontener EJB może składować wszystkie niezbędne referencje do swojego środowiska. Kontekst ENC można więc traktować jak osobistą książkę adresową kontenera EJB, w której są zapisywane adresy rozmaitych usług Javy EE niezbędnych do prawidłowego wykonywania logiki biznesowej.

O kontekście JNDI ENC wspominano już w Rozdział 11., gdzie analizowaliśmy techniki stosowania takich adnotacji jak @javax.annotation.EJB czy @javax.annotation.Resource do wstrzykiwania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required